การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลในโรงเรียน ระดับ "ดีมาก"

โรงเรียนกระแสพัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลในโรงเรียน ระดับ "ดีมาก" จากเทศบาลเมืองเมืองพล