ค่ายปลูกจิตสำนึกเด็กเยาวชนนักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติด บุหรี่ สุรา ในสถานศึกษา

โรงเรียนกระแสพัฒนาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล (ศป.ปส.อ.พล) จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม “ค่ายปลูกจิตสำนึกเด็กเยาวชนนักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติด บุหรี่ สุรา ในสถานศึกษา” ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้มีองค์ความรู้และทักษะในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดบุหรี่ สุรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาเอาชนะยาเสพติด บุหรี่ สุรา อย่างยั่งยืน