กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนกระแสพัฒนา จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นแม่ และผู้มีพระคุณ  โรงเรียนกระแสพัฒนา ขอขอบคุณผู้อำนวยการสิริภร  ชนะวงศ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแม่ดีศรีกระแสฯ จำนวน ๑ ท่าน  ขอขอบคุณผู้อำนวยการนิภาพร  พจนา  ที่ให้เกียรติ มามอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙  จำนวน  ๓  ท่าน ขอขอบคุณผู้จัดการกษมา ชนะวงศ์  ขอขอบคุณ คุณพ่อสมชัย ศรีกันต์ อาจารย์สิริกร  ชนะวงศ์ ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม  และขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนกระแสพัฒนา