ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล