คณะครูนักเรียนร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ทะนะกะ ฮิโระมะซะ