บุคคลาการ

 

   

1278352 560924200645742 1309830847 n

นางสุนทรี  บางปา

ผู้อำนวยการ

   
   

นายกฤตชัย  สุวรรณคำ

รองผู้อำนวยการ

   
   

 13

นายสุพิทย์ คำพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   
 อำนวยการ วิชาการ  กิจการนักเรียน  อาคารและสถานที่ นโยบายและแผน 

 15

นางสาวอรพรรณ คลังเรือง

หัวหน้าฝ่าย

 14

นางอรนุช  เพ็ชรภูวงษ์

หัวหน้าฝ่าย

 16

นายอุดม ขวากุดแข้

หัวหน้าฝ่าย

 7

นายบรรจบ กล้าหาญ 

หัวหน้าฝ่าย

 3

นางสาวกัญญาภัทร  คชเนตร 

หัวหน้าฝ่าย

 17

นางสาวภาวิณี สืบเพชร

ครูประจำงานอำนวยการ

 10

นางสาววรัทยา สุขสนิท

ครูประจำงานวิชาการ

 12

นายสุพจน์ ภาษี

ครูประจำงานกิจการนักเรียน

 6

นายนิกร บุเหลา

ครูประจำงานอาคารและสถานที่ 

 8

นายปรีชา  ฤทธิค่อม

ครูประจำงานอำนวยการ

 5

นางสาววจริญา เศรษฐภักดี

เจ้าหน้าที่

 11

นายวีระ เภียบ

ครูประจำงานวิชาการ

 9

นางสาวพิศมัย บาลี

ครูประจำงานกิจการนักเรียน

 

 

 

 

 4

นายจตุพล  วรราช

ครูประจำงานวิชาการ

     
 

 8

นายปรีชา  ฤทธิค่อม

ครูประจำงานวิชาการ