อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ เนื้อที่สถานศึกษาในระบบ 8 ไร่ 1 งาน 95.6 ตารางวา

1. อาคารเรียน 

1. อาคารเรียนถาวร จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย

ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง

ห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง

ห้องรับแขก จำนวน 1 ห้อง

ห้องผู้อำนวยการ จำนวน 1 ห้อง

ห้องวิชาการ จำนวน 1 ห้อง

ห้องประชุมรวม จำนวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง

ห้องเกาหลี จำนวน 1 ห้อง

ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง

ห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง

2. อาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย

ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง

ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง

ห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง

3. โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

4. ห้องน้ำ จำนวน 6 ห้อง

5. โรงรถ จำนวน 1 หลัง

6. หอพัก จำนวน 1 หลัง

7. ศูนย์ฟิตเน็ท จำนวน 1 หลัง