คณะผู้บริหาร

0

 ศ.ดร.นพ.กระแส   ชนะวงศ์     ผู้รับใบอนุญาต

 

                          at31                                                                  

ดร.กษม    ชนะวงศ์      ที่ปรึกษา                            นางสาวสิริภร  ชนะวงศ์    ที่ปรึกษา     

 DSC 0233                                            

นางกษมา  ชนะวงศ์     ผู้จัดการ                               นางสุนทรี   บางปา     ผู้อำนวยการ

 

      

นายกฤตชัย   สุวรรณคำ     รองผู้อำนวยการ