ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนกระแสพัฒนาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 26 / 3  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร 0-4341-4121    โทรสาร 0-4341-4121
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://www.ksp.ac.th
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3     เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 95.6  ตารางวา

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี   1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2532
เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา  2551   จำนวนนักเรียนทั้งหมด          206   คน

ปีการศึกษา  2552   จำนวนนักเรียนทั้งหมด          216   คน

ปีการศึกษา  2553   จำนวนนักเรียนทั้งหมด          215   คน

ปีการศึกษา  2554   จำนวนนักเรียนทั้งหมด          189   คน

ปีการศึกษา  2555   จำนวนนักเรียนทั้งหมด          170   คน

ปีการศึกษา 2556    จำนวนนักเรียนทั้งหมด          142   คน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกระแสพัฒนาเดิมชื่อ  โรงเรียนอินทรบำรุง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482  เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6   และ มัธยมศึกษาปีที่ 8 นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงด้านการจัดการสอ

นที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น  จนโรงเรียนได้รับใบรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ.2492  และเป็น
สถานศึกษาที่ได้ผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก  ซึ่งมีนายธำรง  ธุระเสนา เป็นเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่

         เมื่อปี พ.ศ. 2520  โรงเรียนอินทรบำรุง  เกิดอัคคีภัย  โดยในวันที่ 6 เมษายน  2520  ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้อาคารเรียนทั้ง  2  

หลังรวมทั้งบ้านพักครู  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากการเกิดอัคคีภัยจึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก

เมื่อปี พ.ศ. 2532 นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์  ได้เข้ามาดำเนินกิจการ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนกระแสพัฒนา
เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงด้านคุณภาพการเรียนการสอน  อาคารสถานที่ ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้
โรงเรียนกระแสพัฒนาได้กลับมาเป็นสถานศึกษาชั้นนำอีกครั้ง  เพื่อผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

โรงเรียนกระแสพัฒนาได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่3
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2521  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงที่ พ.ศ. 2533 จนกระทั่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2546
ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกระแสพัฒนาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ฉบับปรับปรุง2546 ช่วงชั้นที่ 3)
ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางสาวศิริพร  ชนะวงศ์ เป็นผู้จัดการและนายเฉลิม  ศิริวิชัย เป็นครูใหญ่
และในปีการศึกษา 2548  มีศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์เป็นผู้รับใบอนุญาต    นางสาวสิริพร  ชนะวงศ์เป็นผู้จัดการ
และนางสาวสมเพชร  ศิวิแว่นเป็นครูใหญ่    จากนั้นปีการศึกษา 2551  ได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารโดยนางกษมา  โทนะวณิกเป็นผู้จัดการ
นางสาวสุภานัน   ศิวิแว่นเป็นผู้อำนวยการ และในปีการศึกษา 2555  นางสุนทรี  บางปารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสพัฒนา
จนถึง ณ ปัจจุบัน