ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

ระวัติศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                                           ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส   ชนะวงศ์

วัน/เดือน/ปี  เกิด                 วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๗

ที่อยู่ปัจจุบัน                         ๒๘/๙  ถนนรามราช  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

                            ระดับ                                                                                 สถาบัน                 

ระดับประถมศึกษา                            โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  โรงเรียนอินทรบำรุง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               โรงเรียนอำนวยศิลป์

                                                                                                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับปริญญาตรี                                 เตรียมแพทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                            แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

       ระดับปริญญาโท                                สาธารณสุขเขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

       ระดับปริญญาเอก                               สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษา/ประชุม/ดูงาน

     พ.ศ. ๒๕๐๔                   - ประชุมนานาชาติและทำค่ายอาสาสมัคร ณ ประเทศญี่ปุ่น

     พ.ศ. ๒๕๐๖                    - ศึกษาดูงานสาธารณสุขและการปกครองท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง

     พ.ศ. ๒๕๐๗                   - ประชุมสัมมนานานาชาติ และศึกษาดูงานโรคเมืองร้อน ณ ประเทศอินเดีย

     พ.ศ.  ๒๕๐๘                   - ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน ณ ประเทศปากีสถานตะวันออก

     พ.ศ. ๒๕๑๐                     - ประชุมยุวสมาคมโลก ณ ประเทศเกาหลี

     พ.ศ. ๒๕๑๑                     - ศึกษาดูงานศัลยกรรมอุปัทวเหตุ ณ มหาวิทยาลัยจุนเทนโด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

     พ.ศ. ๒๕๑๑                    - ได้รับทุนตามแผนโคลัมโบไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านการบริหารงาน

                                            - สาธารณสุขเมืองร้อน ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

            พ.ศ. ๒๕๑๒                   - ประชุมสัมมนานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

                                                           - ศึกษาดูงานการบริหารทำเนียบประธานาธิบดี ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

      พ.ศ.  ๒๕๑๔                  - สัมมนานานาชาติการพัฒนาเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                                           - ประชุมสัมมนาการพัฒนาชุมชนและโครงสร้างสังคมในเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์

      พ.ศ.  ๒๕๑๕                  - ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

      พ.ศ.  ๒๕๒๘                 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

                         พ.ศ. ๒๕๔๕                  - ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฎมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

                    พ.ศ. ๒๕๐๔                    - รับราชการเป็นแพทย์ตรี เทศบาลตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

      พ.ศ. ๒๕๐๕                    - รับราชการเป็นนายแพทย์โท เทศบาลตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

      พ.ศ. ๒๕๑๒                    - รับราชการเป็นนายแพทย์เอก เทศบาลตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๑๔                    - รับราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

                                                             - เป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบทที่ ๔๑ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

                                                             - รับราชการเป็นนายแพทย์เทศบาล

                                                             - ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐      - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ๒ สมัย

พ.ศ. ๒๕๒๑                    - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๒๒                                                                  - หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติในด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว(UNFPA) ประจำประเทศบังคลาเทศ

พ.ศ. ๒๕๒๕                   - ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล

                                               - ผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ วิชาการบริหารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๓๒                   - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                             - ผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ วิชาการบริหารและการพัฒนาชนบท   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๓๔                    - รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการสาธารณสุขและสวัสดิการทางสังคม

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๖      - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ๒ สมัย

                                                              - ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๓๗                    - รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๘                    - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๔๔                    - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                     พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘     - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

          อื่นๆ

                                -  หัวหน้าพรรคการเมืองพลังใหม่

                                -  นายกสมาคมข้าราชการพลเรือน ๒ สมัย

                                -  ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

                                -  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

                        -  สมาชิกคณะกรรมการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

                        -  อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

                        -  ประธานมูลนิธิหมู่บ้าน (กรุงเทพมหานคร)

                        -  ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการและโรงเรียนกระแสพัฒนา

รางวัลเกียรติคุณ

                        พ.ศ. ๒๕๐๗        - รางวัลพนักงานเทศบาลดีเด่น จากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

                        พ.ศ. ๒๕๑๐         - รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

    ซื่อตรงโดยสม่ำเสมอ”

                        พ.ศ. ๒๕๑๔        - รางวัลข้าราชการดีเด่นจากกรมการแพทย์และอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

                        พ.ศ. ๒๕๑๕        - รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                        พ.ศ. ๒๕๑๖        - รางวัลรามอนแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์

                        พ.ศ. ๒๕๒๙       - รางวัลนักสาธารณสุขดีเด่นระหว่างประเทศ (Ralph Sacks Prize)

                                                                            จาก Western Consortium in Public Health

                        พ.ศ. ๒๕๓๖        - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                        พ.ศ. ๒๕๓๘       - รางวัลมหิดลทยากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

                        พ.ศ. ๒๕๕๔       - ได้รับมอบตำแหน่งศาสตราภิธาน จาก มหาวิทยาลัยเมเซอิ ประเทศญี่ปุ่น

                        พ.ศ. ๒๕๕๕       - รางวัลนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยดีเด่นแห่งประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                       

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      พ.ศ. ๒๕๓๗          -เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

                                                       - เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ

                           พ.ศ. ๒๕๔๗           -เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ระดับ ๖ ชั้นสูงสุดจากจักรพรรดิญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน

-   นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

-   นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

-   นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

-   นายกสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ

-   ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ)

-   ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)

-   ที่ปรึกษาระหว่างประเทศของศูนย์ข้อมูลเมืองในเอเชีย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (AUICK-UNFPA)

        -   ที่ปรึกษาสมาคมความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ากับเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้แห่ง มณฑลยูนนาน

     -   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกระแสพัฒนา

-  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ

-   ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

-   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์

 

CURRICULUM VITAE

PROF. DR. KRASAE CHANAWONGSE

M.D, D.T.P.H, Dr.  PH, Ph.d

 PERSONAL INFORMATION

NAME                                :               Dr. Krasae  Chanawongse

DATE OF BIRTH              :               March, 1, 1934

PLACE OF BIRTH            :               Phon District, Khon Kaen Province, Thailand

MARRI      AGE STATUS                    :               Married, with one son (Dr. Kasom ) and  one     daughter (Ms. Kasama)

SPOUSE NAME                :               Dr. Penkae  Chanawongse (deceased)

PRESENT ADDRESS        :               28/9 Ramraj Road,  Phon City, Khon Kaen  THAILAND

 PRESENT POSITIONS:

EDUCATION

2002       Honorary Doctorate Degree in Education , Rajabhat Mahasarakham University

1985       Honorable Doctorate Degree in Humanities (Ph.D.), Baguio University, Philippines

1981       Doctor of Public Health Columbia University, U.S.A.

1967       Diploma in Tropical Public Health (D.T.P.H.);       London University

1960       Bachelor in  Medicine  Siriraj Medical School, Mahidol University

 1954      Premedical Education  Chulalongkorn University

 EXPERIENCE

                2003     Consultant to the Prime Ministerof Thailand

                2001     Minister of the Prime Minister ‘s Office

                1995     Minister of Foreign Affairs

                1994      Minister of University Affairs

                1992      Member Parliament from  Bangkok (2 terms)

               1991     Deputy Governor of Bangkok Metropolitan Administration  for Public Health and Social Welfare

               1989    - Director of the Institute of Research and Development, Khon Kaen   University

             - Pioneer of Master Program in International Administration and Rural Development, Khon Kaen University

               1982     Pioneer of Master Program in International Fundamental   Public Health Administration, Mahidol University

               1980     Director of Institute of  ASEAN Public Health Care   Training Center at Salaya, Mahidol University

               1979   - Head of Specialists for the United Nations in Demographic   Science and Family Planning, Bangladesh

                      Deputy Minister of Public Health

                              1974-7  Member of Parliament from Khon Kaen (2 terms)

1973                                          Graciously Appointed as Member of National Legislature

              1971      Director of Center for Rural Mother and Child Care 41, Department of Medical Care, Ministry of Public Health Officer of Muang Phol Municipality

 INTERNATIONAL EXPERIENCES

                1. Chief Expert of UNFPA to Bangladesh.

                2. Teaching Fellow in Public Health at Columbia University U.S.A.

  3. Technical Advisor of WHO to Nepal. Bangladesh. Indonesia and Burma.

  4. Visiting Professor at Hawaii University, Faculty of Public Health.

                5. International Board Committee of the Asian Urban Information Center of    Kobe, Japan

 PRIZES AND AWARDS

       2004   A Decoration “The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun“ by His Majesty the Emperor of  Japan

2002       Honorary Doctorate Degree in Education , Rajabhat Mahasarakham University

1995       Awardees of Mahidol Thayakorn Honorary Awards, Mahidol University Alumni Association

1986      An Outstanding International Awardee for Public Health from Western Consortium in Public Health. Hawaii University. U.S.A.

1985      An Honorary Ph.D. in Humanities from Baguio University, Philippines

1973      Ramon Magsaysay Awardees for Community Leadership from the Ramon Magsaysay Ward Foundation, Philippines

1972      First awardees of the Rural Medical Doctor from Siriaj Medical School, Mahidol   University

1971      An Outstanding Award for the Civil Service Officer of the Ministry of Public Health

1967      An Outstanding Award for the Rural Medical Doctors from the Medical Association of Thailand

1964      An Outstanding Municipal Officer Award from Municipality League of Thailand