สัญลักษณ์โรงเรียน

ksplogo

สัญลักษณ์ ของโรงเรียนกระแสพัฒนาเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน มีชื่อโรงเรียนกระแสพัฒนา ขอนแก่น

อยู่ระหว่างวงกลมใหญ่รอบนอกและวงกลมเล็กจะมีรูปเทียนส่องแสงสว่างมน คลื่นน้ำ

 

ความหมาย

เทียนแสงสว่าง         หมายถึง     ความรุ่งโรจน์แห่งสติปัญญาและชีวิต

วงกลม                    หมายถึง     การอยู่ในกรอบประเพณี วัฒนธรรมชองชุมชนและสังคมไทย

คลื่นน้ำ                   หมายถึง     ความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต

 อักษรย่อโรงเรียน       ก.ส.พ.

ก.                            หมายถึง       การศึกษาดี

ส.                            หมายถึง       ความสะอาด  ความบริสุทธิ์

พ.                           หมายถึง       พลานามัยดี

สีประจำโรงเรียน ขาว – น้ำเงิน

สีขาว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความซื่อสัตย์  ซึ่งแสดงถึงอุดมคติในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกระแสพัฒนาที่ต้องการจะผลิตนักเรียนให้มีจริยธรรมคุณธรรม ในการประกอบชีพ และดำรงชีวิต

สีน้ำเงิน   หมายถึง  ต้องการให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำขวัญของโรงเรียน

“การศึกษาของชาวชนบท  คืออนาคตของประเทศไทย”

ปรัชญาของโรงเรียน

“มุ่งใฝ่เรียน  เพียรทำดี  รักศักดิ์ศรี  มีประชาธิปไตย”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม  มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
มีทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”