เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการทำงานและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษา

3. ผู้เรียนมีความรู้ และมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

4. ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้มีความรู้และมีเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
กระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง

7. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนสู่อาเซียน

9. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

10. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กลยุทธ์ระดับองค์กร

1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.  พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ

4.  พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้

5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการประกันคุณภาพภายใน

เป้าประสงค์ในแต่ละฝ่ายงาน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป

3.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปในระดับดีขึ้นไป

4.  สถานศึกษามีหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้

ฝ่ายบริหารบุคคล

1. ครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ครูและผู้บริหารสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินงบประมาณ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด

4. สถานศึกษามีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล
กับผู้เรียนเป็นสำคัญ

ฝ่ายบริหารกิจกรรม

1. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

2.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

ฝ่ายอาคารสถานที่

1.   สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

2.   สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมของชุมชน

ฝ่ายนโยบายและแผน

1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย เพียงพอต่อการตัดสินใจ

2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  สามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินการบริหาร
จัดการบรรลุเป้าหมายได้