Skip to content
Home » รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2566

  • by

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาหสินธุ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2566
📌บัดนี้ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่
24 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้