Skip to content

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตร พคก. ณ สนามกลุ่ม 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

  • by

แจ้ง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตร พคก. ณ สนามกลุ่ม 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลทุกท่าน
แนวปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดังนี้

เอกสารที่ผู้เข้าสอบต้องนำไปยื่นในวันสอบข้อเขียน วันที่ 11 มิถุนายน 2565 รายละเอียด ดังนี้ (ตามประกาศ หน้า 115)

*** เน้นย้ำ ข้อ 2.6 เรื่องใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ตามประกาศ หน้า116)
*** เน้นย้ำ ข้อ 1 ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องนำผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) หรือ ตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้ผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับถึงเวลาเข้าสอบ โดยผลตรวจต้องได้รับการรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน หรือคลีนิคทางการแพทย์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

https://drive.google.com/drive/folders/1cpbHsq761hdRSrJuqihhOU8urKQEXfP9?usp=sharing

(แจ้งรายละเอียดลงที่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ในการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว)
http://202.29.172.45/register_training/view_all_news.php

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น