#ข่าวประชาสัมพันธ์#กสปญ. #สมัครงาน#รับสมัครพนักงานราชการประกาศโรงเรียนกาพสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนโดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อนด้วยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนโดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการและหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศ5 0๔๐o๘/า๔๕๖๒ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖0 เรื่อง แนวทางการสรรหา และบริทารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖0 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้#รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น