วันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้วย ปล่อยปลาดุก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด