ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
1.2 เป็นเด็กออทิสติก
1.3 มีอายุแรกเข้าเรียนคือ

 • ระดับปฐมวัย อายุ 5-6 ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 7 ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ 13 ปี
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุ 15 ปี
  1.6 มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ำ และการแต่งกาย เป็นต้น
 • หลักฐานในการรับสมัคร
  2.1 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
  2.3 เอกสารรับรองความพิการ (ออกโดยแพทย์) จำนวน 1 ฉบับ
  2.4 บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
  2.5 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ปัจจุบัน)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2.6 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรียนหน้าตรง จำนวน 2 รูป
 • 3.จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน
  3.1 ระดับอนุบาล จำนวน 30 คน
  3.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน
  3.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน
  3.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน
  3.5 ระดับชั้นอี่น ๆ ไม่จำกัดจำนวน
  4.ระยะเวลาการรับสมัคร
  รับสมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565
 • กดลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebwfUIlkOVEZfarwmhC1COD7RFxV5_pRHzJFeN1_fT7bUo6Q/viewform?usp=sf_link

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น